PROMASİAD Hakkında

Üyelerimizin ürettiği ürün ve hizmetlerin katma değer düzeyini yükselterek uluslar arası rekabet gücünü artırmaktır.

Promosyon ve Matbaa sektöründe dayanışmayı sağlamak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, sektörel sorunların çözümünde liderlik etmek ve çözüm üretmektir.

 • Türkiye’de promosyon eşya ,tanıtım ürünleri imalatı ve matbaa sanayi sektörünü yaygınlaştırmak ve güçlendirmek,
 • Yeni ürün geliştirme ve tasarım çalışmalarını geliştirmek,
 • Dernek üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal yaşantılarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Promosyon ve matbaa sektörlerinin gelişim ve yerleşmesine, ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaiyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Promosyon ve matbaa sektörlerindeki değişimlere ve yeniliklere öncülük etmek
 • Türkiye’de sektörde verimlilik ve kaliteyi arttıracak ortamın yaratılmasını sağlamak, sektörde rekabet gücünü arttırarak uluslararası bütün haline gelmek, sektörün ulusal ve uluslararası ekonomik sistemde kalıcı ve saygın bir yer edinmesi için çalışmak,
 • Türkiye’yi sektörde bölge ve Dünya’ya yön veren konuma taşımak, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirip, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmak,
 • Ülkemizin, promosyon, matbaa ve basım sanayinde dünyanın üretim ve tasarım üssü olarak konumlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal,ekonomik ve sosyal ilişkilerin kurulması ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm aramak, haklarını korumak ve savunmak, sektörün etkinliğini, gelişimini arttırarak Türk ekonomisine katkı sağlamak,
 • Üyeler arasındaki işbirliğini artırmak, ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak, örnek nitelikte ortaklaşa rekabet ortamını oluşturmak, eşgüdüm yaratarak, birlik ve dayanışma, bilgilenme ve eğitim ihtiyacını karşılamak,
 • Üyelere, kamuoyuna ve tüketicilere karşı sorumluluk bilincinin, mesleki güvenilirlilik kriterlerinin güçlenmesini sağlamak, ticari ve etik ahlak ilkelerinin gelişmesini sağlamak,
 • Toplumsal gelişime katkı sağlamak için eğitim, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.
 • Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle,birliktelik sağlayarak yeni ve etkin sektörel projeler geliştirmek.
 • Küçük ve orta ölçekli üye işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, kalite standartlarına uygun çalışmalarını ve bununla birlikte büyük işletme yapısı kazanmalarını destekleyerek ülkemiz sanayi dönüşümüne katkıda bulunmak.
 • Türkiye’de promosyon ve matbaa ürünlerinde olması gerekli standartların belirlenmesini temin etmek.
 • Bu standartların belirlenmesinde gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmaları inceleyip Türkiye şartlarına uyumunu sağlamak,
 • Yurtdışı benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bilgi ve deneyimlerin Türkiye’ye aktarılmasını temin etmek,
 • Oluşturulan ürün standartlarına uygun eğitimler düzenleyerek bilinçli işgörenler yetiştirmek,
 • Tüketici haklarını koruyucu önlemleri alınmasını temin etmek,
 • Sektör içinde haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınmasını ve etik anlayışın yerleşmesini sağlamak.
 • Promosyon, tanıtım ve matbaa ürünleri imalatçılarını, ithalatçıları ve satıcılarını tanıştırır, onları bir çatı altında toplar.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için bir koordinasyon ve dayanışma merkezi rolü üstlenir, üyelerin birbiriyle iletişim kurmalarına yardımcı olur, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, fikir paylaşımı platformu görevi üstlenir, üyelerin mesleki, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunur.
 • Sektördeki faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
 • Her türlü teşebbüsün ve girişimci ruhun, insani değerlere, evrensel rekabet kurallarına ve milli çıkarlara uygun olarak korunması ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • Mensuplarının dünyada etkin ekonomik güç olması hedefi doğrultusunda iş dünyasının görüşlerini oluşturur ve lobi çalışması yapar.
 • Her düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur; bu faaliyetler ve diğer alanlarda, iktisadi, sanayi ve ticari işletme, şirket, kooperatif, derneki vakıf, lokal, sandık ve çeşitli tesisler kurar, işletir, işlettirir, ortak olur, satın alır veya satar; gerekli gördüğü kişi ve kurumlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, imtiyaz sözleşmeleri yapar.
 • Tüm amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ve başka yerlerde toplantı, açık oturum, sempozyum, eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, tiyatro, serge, fuar, panel, konser vb. gibi eğitim çalışmaları yapar, yaptırır ve destek olabilir.
 • Sektörün aktörlerinden olan üyelerin sektörel sorunlarını tespit eder, bu sorunlara çözüm olabilecek metodlar geliştirir.Bu kapsamda sektörel ve mesleki rapor ve araştırmalar hazırlar.
 • Sektörün ihtiyacı olan mal ve hizmetler için ortak satınalma anlaşmaları yapabilir.
 • Sektörde faaliyet gösteren Türk Şirketlerinin dünya firmaları ile uluslararası rekabet edebilir hale gelmelerini sağlar, ihracatı teşvik edecek politikaları destekler.
 • Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynaklar sağlamak amacıyla iktisadi girişimlerde bulunabilir.
 • Üyelere teknik gelişmeleri takip ederek, hukuki konularda uyarı ve bilgi desteği sağlar, profesyonellere birbirlerini tanımaları, işbirliği içinde olmaları ve proje geliştirmeleri için olanak sağlar, kiralama koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, rekabete aykırı olmayan bir bilgi paylaşımı platformu yaratabilir.
 • Sektörel ihtiyaç alanlarında teknik ve vasıflı işgücü yetiştirmek için mevcut eğitim kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar, kendisi de gerekli alanlarda mesleki okul ve eğitim merkezi açar ve işletir.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten, broşür basıp dağıtabilir veya dijital ortamda yayınlayabilir. Internet sitesi, TV kurup işletebilir. Dijital dokümanyasyon merkezi kurabilir.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.
 • Türkiye dışında uluslararası faaliyette bulunma amacıyla yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve stratejik işbirliği yapar veya yardımlaşabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurabilir, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izinleri alarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.
 • Ulusal ve uluslarası ölçekte kurulmuş veya kurulacak özel, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar, kurar, üye olur veya katılır, platformlar oluşturur, faaliyetlerde bulunur. Bu kurum ve kuruluşlardan amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü fon, hibe, bağış veya yardım alabilir veya yapabilir, projeler yürütür veya paydaş olabilir.
 • Yardım yapabilmek amacıyla gerekli her türlü sandık kurabilir, sandıkta çeşitli fonlar oluşturabilir kurulan sandığın ve fonların kuruluş ve çalışma esasları ve sair her türlü husus ve yönetmelik ile düzenlenir.
 • Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilikler açabilir.